Köpvillkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Alla priser är inklusive moms 25%.

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att ManStrumpor lider ekonomisk skada, polisanmäls. ManStrumpor friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i ManStrumpor sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. 

Faktura (Endast inom Sverige): Avgift för att betala mot faktura f.n 20 kr, fakturan medföljer försändelsen. För att få kredit krävs att du uppger ditt personnummer. ManStrumpor gör en kreditupplysning på samtliga kunder som vill handla mot faktura. ManStrumpor har rätt att neka kund att betala mot faktura.

Förskottsbetalning (Endast inom Sverige): Du kan också betala i förskott utan kostnad till vårt Bankgiro 489-3566. Varorna skickas när vi mottagit betalning.

Paypal: Vi kan nu erbjuda PayPal för säker betalning över Internet. PayPal har erbjudit sin betallösning på Internet sedan 1998 och är i dag representerat i över 100 länder.

Payson: Payson samarbetar med Visa, MasterCard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

 
ManStrumpor reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga ManStrumpor att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
 
 
Betalningsvillkor

Vid fakturabetalning gäller 10 dagar från det att varan mottas.

Betalningspåminnelser debiteras med påminnelseavgift enligt lag med 50 kr. Om betalning inte sker inom 8 dagar efter att en påminnelse gått ut skickar vi ett kravbrev som debiteras 160 kr. Sker inte betalning inom 10 dagar skickar vi ärendet till kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande. 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. 

Internationella beställningar kan ta 10-14 dagar beroende på destination.

Leverans sker per post. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med ManStrumpor köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från ManStrumpor per e-post.

 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir ManStrumpor egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel

ManStrumpor ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor ManStrumpor bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta ManStrumpor reklamationsavdelning på telefon 0730-223035, via e-post kundtjanst@manstrumpor.se eller via ManStrumpor hemsida www.manstrumpor.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. 

Vid samtliga fall då en vara returneras till ManStrumpor skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till ManStrumpor bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos ManStrumpor har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. ManStrumpor förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.  

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta ManStrumpor för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall ManStrumpor kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

  

Transportskadat gods

Om en vara från ManStrumpor skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför ManStrumpor kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att ManStrumpor befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

ManStrumpor förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har ManStrumpor rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. ManStrumpor skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Obehöriga köp 

Alla försök till kortbedrägerier polisanmäls